Powrót

Będziecie ocenieni jako cała grupa. Zwróćcie uwagę, że wasza współpraca jest równie istotna co zawartość merytoryczna strony WWW.

Początkowe
1
Rozwinięte
2
Zaawansowane
3
Wzorcowe
4
Pkt.
Zawartość merytoryczna (rozwinięcie tematu) kilka istotnych informacji przeważnie istotne informacje z dwóch aspektów istotne informacje z każdego aspektu istotne informacje i multimedia z każdego aspektu 30
Kompozycja wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna;
graficzne wyodrębnienie głównych części
podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna;
pełna konsekwencja w układzie graficznym
5
Język na ogół komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych, fleksyjnych, ortograficznych i interpunkcyjnych;
dopuszczalne schematy językowe
zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny, komunikatywny;
poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia, ortografia (sporadyczne błędy) i interpunkcja;
wystarczająca leksyka
komunikatywny;
poprawne: fleksja, składnia, słownictwo, frazeologia, w większości poprawne: ortografia (naruszenie normy w zakresie błędów drugorzędnych) i interpunkcja;
urozmaicona leksyka
jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi;
poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: fleksja, słownictwo, frazeologia, ortografia i interpunkcja
15
Realizacja techniczna czysty tekst jedynie z wyróżnieniem głównych części i podziałem na akapity użycie podstawowych możliwości języka HTML użycie zaawansowanych metod formatowania i organizacji dokumentu w HTML;
określone kodowanie tekstu
użycie zaawansowanych metod formatowania i organizacji dokumentu, także spoza HTML;
określone kodowanie tekstu
20
Informacje wykonawcze o autorach o autorach i dacie realizacji o autorach, dacie realizacji i źródłach użytych materiałów 5
Współpraca efektywna aktywność tylko niektórych osób aktywność całej grupy;
niejednomyślna decyzja o zawartości strony
wspólne ukończenie strony;
ścisły podział odpowiedzialności i zakresów opracowania między uczniów
wspólne ukończenie strony;
kolektywna odpowiedzialność, każdy uczeń zaangażowany w każdy aspekt
25
Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006